October 2, 2022
Türkmençe Türkmençe      Русский Русский      English English      

Söwda

Içerki söwda Bazarlarmyzy ter we ýokary hilli miwe hem-de gökja-bakja ekinleri bilen üpjün etmeklik, biziň öňümizde goýýan esasy wezipelerimiziň biridir. Ýurdumyzda hasylyň ýetişýän döwri, daýhanlar bilen el-ele berilip ysnyşykly işleşilýär we olaryň ýetişdiren önümleri kärhanamyz tarapyndan satyn alynyp, hiline görä saýhallanyp, döwrebap gaplara gaplanyp bazarlarmyza hödürlenýär.
127928_ornskoldsviks_kommun_samverkar_for_minskade_mejeritransporter
Daşarky söwda Eksport - Ýurdumyzda ýetişýän gök-miwe önümlerimiziň aýratyn tagamy bilen tapawutlanýandygy üçin birnäçe goňşy döwletlerimiz hem biziň gök-önümlerimize uly isleg bildirýärler. Şonuň üçin hem biziň “Miweli Ulke” hususy kärhanamyz ýurdumyzda telekeçiler üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp gök-miwe önümlerimizi goňşy döwletlere eksport etmegi uly maksat edinýäris. Import - Şeýle hem, Ekwador, Kosta-Rika, Türkiýe, Bolgariýa, Birleşen arap emirlikleri, Günorta Afrika döwletleri, Müsür ýaly ýurtlardan alma, armyt, banan, sitruslaryň dürli görnüşleri, subtropiki we ekzotik ir-iýmişler ýaly önümler kärhanamyz tarapyndan ýurdumyza import etmek bilen bazarlarmyzyň miwe bolçulygyny üpjün edýäris.